case study on uml diagrams glasgow uni thesis binding